Wiesław Różyński

Kandydat na posła RP
Do wyborów pozostało:
dni godzin minut sekund

Dla samorządu i organizacji pozarządowych

  • Decentralizacja władzy

Uważamy, że zadania publiczne są realizowane zdecydowanie bardziej efektywnie na poziomie lokalnym i regionalnym, niż za pośrednictwem centrali. To ludzie „na dole” wiedzą lepiej, jakie mają potrzeby i potrafią skuteczniej szukać na nie dobrych odpowiedzi. Chcemy Polski zdecentralizowanej, w której decyzje zapadają jak najbliżej mieszkańców. Za tym musi iść również gwarancja finansowania zadań samorządów oraz lokalnych inicjatyw.
 
  • Stabilne finansowanie dla organizacji pozarządowych

Polski sektor organizacji pozarządowych potrzebuje impulsu rozwojowego i uniezależnienia się od konkursów grantowych ustawiających je w pozycji klienta władzy. Zwiększymy z 1 do 2 procent kwotę podatku dochodowego, którą będzie można przekazać na wskazaną organizację pożytku publicznego. Wprowadzimy też dofinansowanie z budżetu państwa na ich działalność statutową, w kwocie odpowiadającej 50% zebranych wpłat z podatku dochodowego. Na poziomie lokalnym, w komisjach samorządowych przyznających granty, obowiązkowo powinni być reprezentowani przedstawiciele organizacji pozarządowych zapewniający transparentność rozstrzygnięć finansowych.
 
  • Wsparcie organizacji pozarządowych na terenach wiejskich

Obecnie organizacje pozarządowe z terenów wiejskich muszą rywalizować o wsparcie finansowe z wieloma innymi, co często powoduje brak środków i utratę potencjału rozwojowego wsi. Proponujemy specjalne granty dedykowane pozarządowym organizacjom, które z uwagi na swoje umiejscowienie na terenach wiejskich mają utrudniony dostęp do środków publicznych. Chodzi tu przede wszystkim o zespoły folklorystyczne, Koła Gospodyń Wiejskich i Ludowe Zespoły Sportowe, a także inne organizacje, których rola w aktywizacji społeczności lokalnych i popularyzowaniu kultury ludowej jest nie do przecenienia. W tym celu zostaną zagwarantowane dedykowane im środki w budżecie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
 
 

Źródło foto: pixabay.com
Dla Polski Dla Polaków PSL

Szukaj na

Zobacz również

© 2015 Wiesław Różyński       wykonanie eball